Съединението прави силата!

Фауна

Животинският свят също е разнообразен. България е една от страните с най–богата фауна в Европа. Установени са 100 вида бозайници, приблизително 400 вида птици, 36 вида влечуги, 17 вида земноводни, 217 морски и пресноводни вида и над 27000 вида безгръбначни животни, от които има много ендемитни представители.
421 диви животински вида са поставени под защита като застрашени, като 285 от тях са включени в Червената книга на България. Някои по-известни видове са: кафява мечка, дива котка, видра, златка, скален орел, орел змияр, черен щъркел, черен кълвач, египетски лешояд, розов пеликан, алпийски тритон, змиегущер, смок мишкар, сухоземна костенурка, уклей, дунавска минога, шип. Преди години територията на страната е била обитавана от рисове, чийто вид е включен в Червената книга на България като изчезнал. През последните години обаче се появяват нови сведения, даващи основание да се смята, че рисът отново се завръща по българските планини.
През България преминават два миграционни пътя на птици: Виа Медитеране – по долината на река Струма и Виа Понтика - по западното крайбрежие на Черно море.
От представителите на бозайниците в дивата природа се срещат предимно глиган, лисица, мечка, вълк, чакал, сърна, елен, дива коза, таралеж, див заек, няколко вида прилепи и много гризачи като обикновена катерица, мишка и други.
Някои от представителите на птиците, срещащи се в дивата природа са: щъркел, лястовица, керкенез, дрозд, врабче, скален гълъб, дрозд, кос, пъстър кълвач, обикновен мишелов, орел, сокол, ястреб, пъдпъдък, качулата и полска чучулига, славей, сврака, сойка и кукувица.
От представителите на влечугите на много места в България се срещат усойница, пепелянка, смок мишкар, обикновена водна змия, слепок, зелен гущер, ливаден гущер, сухоземна и блатна костенурка. В някои части на страната се среща балкански гекон – единственият представител на семейство Геконови в България.
От представителите на земноводните по-разпространени са: кафява крастава жаба, жаба дървесница, горска жаба, огнен саламандър (дъждовник), голям и малък гребенест тритон.
От черноморските представители се срещат различни видове риби като паламуд, хамсия, сафрид, попче, акула, цаца, чернокоп и други. В Черно море се срещат и представители на разред Китоподобни – обикновен делфин, голям делфин и морска свиня.
От сладководните риби са разпространени: шаран, сом, клен, пъстърва, мряна, щука, костур и други.
Безгръбначните животни заемат около 97% от фауната в Световен мащаб, като постоянно се откриват нови видове и броят им расте непрекъснато. В България са разпространени навсякъде – от Черно море (миди, медузи, ракообразни, морски охлюви и други) до високите части на Рила и Пирин, като само в Пирин до сега са установени близо 3000 вида – насекоми, паякообразни и различни видове червеи, а в Централна Стара планина - около 2500 вида.
                    Сокол                                                  Пепелянка                                        Черен кълвач
               Черен щъркел                         Огнен саламандър (Дъждовник)                   Дунавска минога
Сподели

Вашите коментари

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg