Съединението прави силата!

Флора и фауна

Българската маслодайна роза

Флора и фауна
Маслодайните рози (Gallicanae) са растения от род Роза (Rosa). Те включват вида стамболска роза (Rosa gallica) и няколко свързани с него хибрида. Счита се, че отглеждането на рози за получаване на розова вода и по-късно на розово масло е започнало в Индия и Египет. С придвижването на турците и арабите през 9 век то е пренесено в Персия и Тунис. Търговията с розово масло в Европа е започнала през 16 век, а първите данни за розови насаждения по нашите земи са от 17 век — около Одрин, а в пределите на днешна България първите документални сведения са от 1712 г. за землището на с. Войнягово... прочети още

Флора

Флора и фауна
Растителният свят в България е много разнообразен. На територията на страната има приблизително 3700 вида висши растения и над 6500 вида низши растения и гъби. 
В България живеят много ендемити, които не могат да се срещнат на друго място по света - известни са над 170 вида и близо 100 подвида такива растения, като: тракийски дъб, родопски крем, блестящо, родопско и урумово лале, българско вятърче, текирска мишорка, старопланинска иглика и много други.
Установени са над 180 балкански ендемита. Наличието на много ендемитни растения се обяснява с географското положение на България, климатичните особености и геоложката история на Балканския полуостров, който е бил по-слабо... прочети още

Фауна

Флора и фауна
Животинският свят също е разнообразен. България е една от страните с най–богата фауна в Европа. Установени са 100 вида бозайници, приблизително 400 вида птици, 36 вида влечуги, 17 вида земноводни, 217 морски и пресноводни вида и над 27000 вида безгръбначни животни, от които има много ендемитни представители.
421 диви животински вида са поставени под защита като застрашени, като 285 от тях са включени в Червената книга на България. Някои по-известни видове са: кафява мечка, дива котка, видра, златка, скален орел, орел змияр, черен щъркел, черен кълвач, египетски лешояд, розов пеликан, алпийски тритон, змиегущер, смок мишкар, сухоземна костенурка, уклей, дунавска минога... прочети още
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg